Benvolgut client, En la actualitat, degut a la situació econòmica i als grans canvis polítics amb els que darrerament ens trobem, s’estan desenvolupant moltes modificacions legislatives transcendentals que afecten o poden afectar tant al nostre patrimoni com a les nostres empreses. Per aquest motiu, hem d’estar constantment atents als possibles efectes que aquestes successives modificacions ens puguin ocasionar. Durant els més de 30 anys d’existència d’aquest Departament hem après que una planificació prèvia dels assumptes, anticipant-se al futur, és millor que resoldre els conflictes una vegada generats per no haver estat prou acurats en la previsió de les seves possibles conseqüències. És per aquest motiu, i també perquè molts de vostès ho han demanat que, des del nostre Departament Jurídic, en coordinació amb els Departaments Fiscal i Laboral, ens complau oferir-los un NOU SERVEI DE CONSULTES PRÈVIES, que en breu posarem en funcionament i que té per objecte facilitar-los l’aclariment de tots els dubtes que els puguin sorgir relatius a: – Planificació successòria, – Testaments, Pactes successoris, – Protocols familiars, – Herències, – Compravenda finques, – Declaracions d’obra nova, segregacions o divisió horitzontal, – Contractes d’arrendament finques: locals de negoci, habitatges, – Contractes d’arrendament amb opció de compra, – Reclamacions administració pública, – Gestions Cadastre Immobiliari, – Reclamació deutes, – Demandes civils relatives a tota classe d’assumptes, – Constitucions de societats civils i/o mercantils, associacions, fundacions, – Contractació civil i mercantil, – Hipoteques immobiliàries i mobiliàries, – Informes sobre solvència i/o estat de societats, – Patents i marques, – Altres consultes de naturalesa jurídica. L’atenció de les seves consultes serà el més àgil possible. Per tal d’adaptar-nos a les seves necessitats, hem previst establir tres tipus de quotes d’abonament en relació a la consulta prèvia que seran, per persones físiques, per autònoms i per empreses, quedant així coberta, en tots els àmbits, l’atenció de les consultes que se’ns formulin. Si analitzada la seva consulta prèvia, resulta necessària una actuació jurídica, no inclosa a la quota del servei ofertat, tant de tipus extrajudicial (redacció de contractes, minutes notarials, requeriments, informes o qualsevol document públic o privat) com judicial, l’import de les despeses i els honoraris de l’assumpte plantejat, es determinaran previ pressupost amb el client, tenint en compte les circumstàncies i dificultat, així com hores previstes de dedicació i d’execució. Si estan interessats en aquest servei, ampliar informació o demanar hora, preguem que es posin en contacte amb les senyores Elena i Marina, del nostre despatx. Moltes gràcies per la seva atenció i els saludem molt atentament. Maria Vidal i Sanahuja Advocada Departament jurídic.