L’article 18 de la LLei 11/2021 modifica l’article 7 de la LLei 7/2012, de 29 d’octubre, de modificació de la normativa tributària i pressupostària i d’adecuació de la normativa financera per la intensificació de les actuacions en la prevenció i lluita contra el frau. (BOE 10-7-2021), per reduir els pagaments d’operacions en efectiu d’un import igual o superior a 2.500 euros a 1.000 euros, a partir del 11 de juliol de 2021.

Segons la Disposició final setena, titulada “Entrada en vigor”, la present LLei entrarà en vigor el dia següent al de la seva publicació en el «Boletín Oficial del Estado», es a dir, aquesta modificació es vigent a partir del día 11 de juliol de 2021.

Així, a partir de l’ 11 de juliol de 2021:

“No podran pagarse en efectiu les operacions, en les que alguna de les parts intervinents actui en calitat d’empresari o profesional, amb un import igual o superior a 1.000 euros (abans 2.500 euros) o el seu contravalor en moneda extranjera.

No obstant, l’import serà de 10.000 euros (abans 15.000 euros) o els seu contravalor en moneda extranjera quan el pagador sigui una persona física que justifiqui que no te el seu domicili fiscal en Espanya y no actui en calitat d’empresario o profesional.»