Per aquest Reial decret es declara l’estat d’alarma per tal d’afrontar la situació
d’emergència sanitària provocada pel Coronavirus COVID-19 amb vigència a
partir de el mateix 14 de març. Podeu consultar el Reial Decret en la següent
adreça:
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3692
La declaració d’estat d’alarma afecta tot el territori nacional.
La durada de l’estat d’alarma que es declara pel present Reial decret és de
quinze dies naturals.
Durant la vigència de l’estat d’alarma les persones únicament podran circular
per les vies d’ús públic per a la realització de determinades activitats, entre les
quals figura el desplaçament a el lloc de treball per efectuar la seva prestació
laboral, professional o empresarial.
En la mesura que es vagin publicant normes d’interpretació o aplicació els
informarem puntualment sobre les mateixes.
Mentre duri l’Estat d’Alarma aquest despatx seguirà prestant els seus serveis,
encara que prenent les màximes precaucions, tant per als seus col·laboradors
com per als seus clients.
En aquest sentit, l’horari d’atenció als senyors clients serà de 8 a 15
hores i per les tardes romandrà tancat. No hi haurà atenció presencial
a les nostres instal·lacions.
Quedem a la seva disposició per al que necessitin.
VIDAL, SERVEIS D’ASSESSORAMENT I GESTIÓ,
S.L.P.
Terrassa, a 16 de març de 2020