El Consell Superior de Col·legis Oficials de Titulats Mercantils d’Espanya va plantejar, a instàncies del Col·legi Oficial de Titulats Mercantils i Empresarials de Barcelona i a proposta del Registre General d’Assessors Fiscals (REGAF), un recurs contenciós-administratiu davant el Tribunal Suprem contra el Reial decret 1793/2008 que modificava el Reglament de l’Impost de Societats. El Tribunal Suprem al febrer de 2011 va admetre el recurs i va acordar elevar qüestió d’inconstitucionalitat al Tribunal Constitucional al·legant diferents motius d’inconstitucionalitat i d’il·legalitat ordinària. Ara, el Constitucional accepta, així, la sol·licitud del Tribunal Suprem de verificar si el règim de les operacions vinculades s’ajusta a la Constitució en dos punts concrets: el règim d’infraccions i sancions i les obligacions de documentació en la mesura en què poden contravenir la garantia constitucional de legalitat penal (article 25.1 CE). El plantejament de la qüestió d’inconstitucionalitat del recurs presentat davant el Tribunal Suprem assenyalava divuit motius d’il·legalitat de la regulació reglamentària de les operacions vinculades i s’apuntava també que la regulació legal (article 16 de la Llei de l’Impost de societats) podia ser contrària a la Constitució en diversos aspectes. En el Bolletí de 1 de febrer de 2012 surt publicada la admissió a tràmit de la qüestió de inconstitucionalidad plantejada por el Tribunal Supremo en febrer de 2011. Règim tributari sota sospita Amb l’admissió a tràmit del recurs, s’obre un procés constitucional que pot durar diversos anys i que, tal com ho indica el Tribunal Constitucional en el seu acord de 17 de gener, implica que se suspèn la resolució del recurs, que contra els preceptes reglamentaris del règim d’operacions vinculades se segueix davant el Tribunal Suprem, fins que no es dicti la sentència constitucional. Això suposa que durant anys la regulació legal i reglamentària d’un règim tributari tan important en els últims temps com és el de les operacions vinculades es trobarà sota la sospita de ser, alhora, il·legal i inconstitucional. Aquesta situació fa aconsellable una aplicació prudent, per l’Administració tributària, de la normativa impugnada. A partir d’avui, el Consell Superior de Col·legis Oficials de Titulats Mercantils d’Espanya, el Congrés dels Diputats, el Senat, el Govern i el Ministeri Fiscal podran presentar les al·legacions que sobre la qüestió estimin pertinents.