Com indicàvem a la nostra circular 17 de 2020 en referència a l’aplicació del tipus impositiu aplicable de l’ Impost sobre el Valor Afegit als lliuraments, importacions i adquisicions intracomunitàries de béns necessaris per a combatre els efectes de la COVID-19. per permetre que el subministrament de material sanitari es realitzi de forma, ràpida i efectiva, s’ establia fins el 31 de juliol de 2020 el Iva tipus zero per a determinats productes sanitaris relacionats en l’ annex.

Avui, dia 5 d’agost, s’ ha publicat al BOE el Reial Decret-llei 27/2020, de 4 d’ agost, de mesures financeres, de caràcter extraordinari i urgent, aplicables a les entitats locals i en la seva disposició addicional quarta, estableix el tipus impositiu del 0 per cent aplicable en l’ Impost sobre el Valor Afegit a determinades lliuraments, importacions i adquisicions intracomunitàries de béns necessaris per a combatre els efectes de la COVID-19, es prorroga fins al 31 d’ octubre de 2020.